Menu
Artykuły:  FIRMA I PRACOWNICY
ZUS: Niedopłata składek bądź opóźniona realizacja zapłaty - co powinien zrobić płatnik?

13.11.2017

Jako płatnik składek powinieneś, za siebie oraz za zatrudnione osoby:

  • obliczać, 
  • rozliczać (przesyłać deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne), oraz 
  • opłacać należne składki za każdy miesiąc rozliczeniowy w następujących terminach [1]:
    • do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych [2], 
    • do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie, 
    • do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem terminu jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy [3].

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem terminu jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy [3].

Odsetki dla wpłat po terminie lub w zaniżonej wysokości

Odsetki za opóźnienie naliczane są od następnego dnia po terminie płatności do dnia zapłaty należności (włącznie). Odsetki za zwłokę są nienależne, jeżeli ich wysokość nie przekroczy 8,70 zł [4]. Wyliczona kwota odsetek jest zaokrąglana do pełnych złotych. Oznacza to, że końcówki wyliczonych kwot, wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeżeli kwota odsetek jest powyżej 8,70 zł dolicz ją do kwoty należnych składek i opłać wyliczone należności za dany okres rozliczeniowy.

Jeżeli wpłacisz po terminie kwotę, która nie pokryje w całości kwoty zaległości wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie, rozliczymy Twoją wpłatę w następujący sposób. Proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości składkowej oraz kwoty odsetek  za opóźnienie w stosunku, w jakim kwota zaległości składkowej pozostaje do kwoty odsetek za opóźnienie [5]. Dlatego też nadal będziesz miał zadłużenie z tytułu różnicy składek, które powinieneś uregulować łącznie z odsetkami za opóźnienie.

Od 9 października 2014 r. wysokość odsetek za zwłokę wynosi 8,00 % w stosunku rocznym.

Termin zapłaty składek

Za termin zapłacenia składe...

Logowanie
Pozostałe artykuły