Menu
Artykuły:  FINANSE
ZUS: Co dla niań zmieni się od 2018 r.?

20.12.2017

Jeśli zatrudnisz nianię po 31 grudnia 2017 r., budżet państwa sfinansuje składki na jej ubezpieczenia częściowo. Sfinansowane będa składki od części pensji  do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.

Ważne!
Finansowanie składek dla niań, które wykonują pracę na podstawie umów uaktywniających zawartych przed 1 stycznia 2018 r. pozostaje bez zmian.

Nie zmieniają się także zasady, na jakich zgłaszasz nianię do ubezpieczeń i rozliczasz składki na jej ubezpieczenia. Są takie same niezależnie od tego, kiedy umowa z nianią została zawarta.

Kiedy budżet państwa finansuje składki za nianię

 1. Gdy rodzice:
  • pracują na podstawie umowy o pracę,
  • świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług),
  • prowadzą pozarolniczą działalność,
  • prowadzą działalność rolniczą (z wyjątkiem osoby, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik).

   Ważne! Jeżeli opiekujesz się dzieckiem jako zawodowa rodzina zastępcza albo pobierasz zasiłek macierzyński czy przebywasz na urlopie wychowawczym, to budżet państwa nie będzie płacił składek za nianię.
 2. Gdy dziecko:
  • nie jest w żłobku, klubie dziecięcym ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna,
  • ukończyło 20 tygodni.

   Składki za nianię są opłacane przez budżet państwa najdłużej do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata (ewentualnie 4 lata, jeżeli nie można zapewnić dziecku opieki przedszkolnej).

   Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.
 3. Gdy niania:
  • jest osobą pełnoletnią,
  • nie jest rodzicem dziecka.

   Nianią może być również osoba spokrewniona, np. babcia, dziadek.

Ważne! Budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za nianię tylko od tej części jej pensji, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. W przypadku umów uaktywniających zawartych od od 1 stycznia 2018 r. budżet państwa sfinansuje składki od tej części pensji, która nie jest wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia.

Jakimi ubezpieczeniami jest objęta niania

Niania jest objęta obowiązkowymi:

 • ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowymi i wypadkowym) i ubezpieczeniem zdrowotnym – jeżeli np. opieka nad Twoim dzieckiem jest jej jedyną pracą,
 • tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – np. gdy pracuje jednocześnie na cały etat.

Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani dobrowolne. Składkę na nie finansuje sama niania. Potrącasz jej tę składkę z pensji i odprowadzasz do ZUS.

...

Logowanie
Pozostałe artykuły