Menu
Artykuły:  FIRMA I PODATKI
Zawieszenie prawa do korekty deklaracji VAT

27.12.2017

Podstawą prawną dokonania korekty deklaracji podatkowej jest przepis art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn.zm.) Uprawnienie do dokonania korekty to jedno z podstawowych uprawnień podatnika, któremu nie można odmówić prawa do naprawienia popełnionego przez siebie błędu odkrytego w rozliczeniach z fiskusem.

Jednak w ściśle określonych przypadkach ustawodawca uniemożliwia podatnikowi realizację tego uprawnienia poprzez jego zawieszenie. I tak, zgodnie z art. 81b § 1 pkt 1 ww. ustawy, uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Zgodnie z art. 284 § 1 omawianej ustawy zasadą jest, że wszczęcie kontroli podatkowej następuje poprzez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej.

Z kolei datą początkową postępowania podatkowego jest :

  • w przypadku wszczęcia na żądanie strony, dzień jego wprowadzenia do systemu teleinformatycznego organu podatkowego – art. 165 § 3b Ordynacji podatkowej,
  • w przypadku wszczęcia z urzędu, dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania – art. 165 § 4 Ordynacji podatkowej.

Zawieszenie prawa do korekty dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych za okres objęty zakresem kontroli. Tak więc jeżeli u podatnika przeprowadzana jest kontrola lub postępowanie dotyczące np. roku 2014 może on bez przeszkód skorygować deklaracje np. za czerwiec roku 2016. Zawieszenie prawa do dokonania korekty nie wpływa natomiast na uprawnienie podatnika do odliczenia podatku naliczonego, podatnik może więc podczas kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego w pełni z niego korzystać. Może więc złożyć za okres objęty kontrolą bądź postępowaniem podatkowym zwykłą (niekorygującą) deklarację podatkową.

Złożenie korekty podczas i po kontroli

Jeżeli podatnik złożyłby jednak korektę deklaracji podatkowej podczas kontroli lub postępowania podatkowego będzie ona nieskuteczna o czym organ podatkowy pisemnie zawiadamia składającego. To zaś oznacza, że nie wywoła ona żadnych skutków prawnych. W rezultacie pomimo złożenia korekty, w dalszym ciągu obowiązuje poprzednio złożona deklaracja i wynikająca z niej kwota podatku. Tak orzekł NSA w wyroku z 21 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 351/10. Ponadto NSA w wyroku z 29 marca 2011 r., sygn. akt I FSK 425/10, zwrócił uwagę, że przepis art. 81b Ordynacji podatkowej nie może być rozumiany w ten sposób, iż zabrania on jedynie dokonania złożenia deklaracji podatkowej wnoszącej poprawki do pierwotnej deklaracji nie ...

Logowanie
Pozostałe artykuły