Menu
Artykuły:  PODATKI KOWALSKIEGO
Ustalenie podstawy obliczenia podatku przy sprzedaży nieruchomości

14.09.2017

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 10 wśród różnego rodzaju źródeł przychodów wymienia również odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, ustanawiając jednocześnie dla tej kategorii przychodów specjalny sposób opodatkowania.

Stosuje się go, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Oznacza to, że sprzedając nieruchomość, którą nabyliśmy, wybudowaliśmy lub otrzymaliśmy w któryś z nieodpłatnych sposobów np. w spadku lub w efekcie darowizny - przed upływem terminu określonego w ustawie, musimy liczyć się z ewentualnością zapłaty podatku, który (zgodnie z art. 30e) wynosi 19% podstawy jego obliczenia. Podstawę zaś stanowi dochód, będący różnicą pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw a kosztami, powiększonymi o o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Ustalając kwotę przychodu pod uwagę bierzemy wartość wyrażoną w cenie określonej w umowiepomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód określi organ podatkowy w wysokości tej właśnie wartości rynkowej.

Widzimy więc, że ustalając podstawę opodatkowania od kwoty, którą uzyskujemy ze sprzedaży odejmujemy wydatki zaliczane do dwóch kategorii: są to koszty uzyskania z tytułu odpłatnego zbycia (określone w sposób opisany w art. 22 ust 6c. i 6d. ustawy) oraz koszty odpłatnego zbycia (w ustawie szczegółowo niezdefiniowane).

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia to w przypadku jego nabycia lub wybudowania udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. W przypadku nabycia w drod...

Logowanie
Pozostałe artykuły