Menu
Artykuły:  PISMA I WYJAŚNIENIA
Termin złożenia zgłoszenia VAT-R

10.01.2018

Pytanie: Wnioskodawca w 2018 roku planuje wraz z żoną, która jest czynnym podatnikiem VAT zakup nieruchomości - lokalu użytkowego, który jest i będzie wynajmowany. Obecny właściciel lokalu zawarł umowę najmu na czas nieokreślony. Czy Wnioskodawca może zarejestrować się jako podatnik VAT czynny przed zakupem nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2017 r. (data wpływu 7 listopada 2017 r.) – o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania rejestracji jako podatnik VAT czynny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania rejestracji jako podatnik VAT czynny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca w przyszłym roku (2018r.) planuje wraz z żoną, która jest czynnym podatnikiem VAT zakup nieruchomości – lokalu użytkowego, który jest i będzie wynajmowany. Obecny właściciel lokalu zawarł umowę najmu na czas nieokreślony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może zarejestrować się jako podatnik VAT czynny przed zakupem nieruchomości?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca może zarejestrować się jako podatnik VAT przed datą zawarcia umowy kupna nieruchomości, ponieważ po podpisaniu aktu notarialnego zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Z treści art. 2 pkt 22 ww. ustawy wynika, że przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Logowanie
Pozostałe artykuły