Menu
Artykuły:  PODATKI KOWALSKIEGO
TAX FREE. Zwrot VAT dla podróżnych

27.04.2017

System zwrotu podatku podróżnym, zwany dalej systemem TAX FREE dotyczy sytuacji, w której z jednej strony – podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, z drugiej strony – sprzedawca tych towarów ma prawo do zastosowania 0% stawki VAT.

Podróżni to osoby fizyczne, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Miejsce stałego zamieszkania ustala się na podstawie paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Osoby te mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju u określonej kategorii sprzedawców w systemie TAX FREE zwanych dalej sprzedawcami, które to towary zostały następnie w stanie nienaruszonym wywiezione w bagażu osobistym podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej.

Ważne! Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych.

Bagaż osobisty to cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, opuszczając terytorium Unii Europejskiej, jak również bagaż, który przedstawi on później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo odpowiedzialne za jego przewóz.

Sprzedawca w systemie TAX FREE:

  • jest zarejestrowany jako podatnik,
  • prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • zawarł umowę w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym podmiotem uprawnionym do dokonywania zwrotu podatku po...
Logowanie
Pozostałe artykuły