Menu
Artykuły:  PODATKI KOWALSKIEGO
Sprzedaż nieruchomości - jak bezpiecznie skorzystać z ulgi mieszkaniowej

15.09.2017

Odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie powoduje konieczność zapłaty podatku wg. stawki 19% dochodu, jeśli taki dochód wystąpi.

Zasady ustalenia dochodu omówiliśmy w artykule: Ustalenie podstawy obliczenia podatku przy sprzedaży nieruchomości, wspominając w nim, że zapłaty podatku można uniknąć częściowo lub w całości, korzystając ze specjalnej ulgi, kierowanej do osób, które środki uzyskane ze zbycia przeznaczą na wydatki związane z własnymi celami mieszkaniowymi.

A ponieważ sformułowanie „własne cele mieszkaniowe” językowo jest bardzo pojemne, nieuniknione są problemy, wątpliwości i spory.

Oto dokładne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulującego omawianą dzisiaj ulgę:

„Art. 21 ust. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

...

131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych;

Tłumacząc tekst pisany na język arytmetyki, dochód wolny od podatku dochodowego należy obliczyć, korzystając ze wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki na cele mieszkaniowe,

P – przychód ze sprzedaży.

Co oczywiste - jeśli przychód z odpłatnego zbycia (sprzedaży) zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego (część równania opisana W/P będzie miała wartość jeden, czyli dochód zwolniony będzie równy dochodowi ze sprzedaży).

Pojawiają się jednak wątpliwości, co uważa się za wydatki, poniesione na własne cele mieszkaniowe (zapłata czynszu za wynajęte po sprzedaży własnego lokum mieszkanie tymczasowe też przecież - traktując to dosłownie - stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe).

Ustawa reguluje również i tę kwestię.

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się:

1) wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalneg...

Logowanie
Pozostałe artykuły