Menu
Artykuły:  FIRMA I PODATKI
Obowiązek podatkowy u małych podatników VAT

08.01.2018

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT) małym podatnikiem jest podmiot: 

  • u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, 
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczenia z euro na złote dokonać należy według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W roku 2017 pierwszym dniem roboczym w październiku był drugi dzień tego miesiąca. Na ten dzień średni kurs euro wynosił 4,3137 zł. Zatem w przypadku limitu 1 200 000 euro złotowy limit na rok 2018 wynosi 5 176 000 zł. Jeżeli więc wartość sprzedaży wraz z VAT nie przekroczyła ww. pułapu w roku 2017, podatnik będzie w roku 2018 korzystał ze statusu małego podatnika.

W przypadku limitu 45 000 euro pułap ów wynosi 194 000 zł. Jeżeli wartość prowizji bądź innych postaci wynagrodzenia wraz z VAT nie przekroczyła w roku 2017 tej wysokości, w roku 2018 podatnik będzie w świetle powołanej ustawy małym podatnikiem.

Obowiązek podatkowy u małych podatników

Podstawowa cecha takiej metody rozliczania VAT z fiskusem polega na dokonywaniu rozliczania należnego VAT w okresach rozliczeniowych, w których nastąpiło uregulowanie należności z tytułu wystawionych faktur. Została ona wyrażona w art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

  1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innego podatnika VAT zarejestrowanego jako czynny podatnik tego podatku,
  2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia...
Logowanie
Pozostałe artykuły