Menu
Artykuły:  ORZECZNICTWO PODATKOWE
NSA. Odwołanie można przesłać faksem

02.01.2018

Z uzasadnienia: Nie można z uwagi na pisemną formę odwołania wniesionego faksem uznać, że nie jest ono w ogóle podaniem bo tej formy (sposobu) wniesienia nie dopuszcza art. 168 § 1 Ordynacji podatkowej. Jest to odwołanie, ale z brakiem formalnym. Oznacza to, że użyte w art. 169 § 1 o.p. określenie "podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa" należy rozumieć szeroko, a więc obejmujące także sposób wniesienia podania nieprzewidziany w art. 168 § 1 Ordynacji.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, Sędzia WSA (del.) Marek Olejnik, Protokolant Anna Rembowska, po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3353/14 w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2014 r. [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2015 r., III SA/Wa 3353/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone przez A. S. (zwaną dalej skarżącą) postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2014 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

2. Sąd I instancji wskazał, że organ I instancji decyzją z dnia 21 października 2013 r. ustalił skarżącej oraz jej mężowi wymiar podatku od nieruchomości na 2009 r. w kwocie 368 zł. Doręczenie decyzji stronom nastąpiło w dniu 7 listopada 2013 r. Decyzja ta zawierała pouczenie o możliwości wniesienia od niej odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W dniu 22 listopada 2013 r. skarżąca wniosła odwołanie od powyższej decyzji. Odwołanie jej męża wniesiono za pośrednictwem faksu w dniu 25 listopada 2013 r.

3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2014 r. stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania i nie rozpoznało go merytorycznie, wskazując, że termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu 21 listopada 2013 r.

W skardze skarżąca zarzuciła m.in., że SKO nieprawidłowo ustaliło stan faktyczny. Skarżąca bowiem wniosła odwołanie za pomocą telefaksu w dniu 21 listopada 2013 r., a więc w ustawowym terminie 14-dniowym od daty doręczenia decyzji, gdyż przed upływem tego terminu pismo dotarło do adresata i zostało wydrukowane, umożliwiając jego odczytanie.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie wniosło o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu.

4. Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że w aktach administracyjnych sprawy znajduje się odwołanie skarżącej opatrzone datą 21 listopada 2013 r. Na odwołaniu skarżącej widnieje prezentata urzędu, wskazująca datę wpływu pisma do organu w dniu 22 listopada 2013 r., a więc po terminie. Sąd zwrócił uwagę, że materiał zgromadzony w aktach sprawy nie wskazuje, w jaki sposób odwołanie złożono. Brak informacji, czy odwołanie to złożone zostało przez skarżącą osobiście, czy za pośrednictwem faxu bądź poczty. Tymczasem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do daty nadania odwołania, organ powinien je wyjaśnić.

Sąd zaznaczył także, że w skardze skarżąca podniosła, iż wniosła za pomocą telefaksu odwołanie w dniu 21 listopada 2013 r., a więc w ustawowym terminie 14-dniowym od daty doręczenia decyzji. W tym samym dniu wniósł odwołanie mąż skarżącej. Odwołania małżonkowie złożyli niemal jednocześnie w dniu 21 listopada 2013 r. w odstępach 29 minut. Odnosząc się do powyższego sąd wskazał, że rzeczywiście odwołanie małżonka skarżącej opatrzone jest datą 21 listopada 2013 r. SKO uznało na podstawie informacji przekazanej przez organ I instancji, że mąż skarżącej wniósł odwołanie za pośrednictwem faksu w dniu 25 listopada 2013 r. Na potwierdzenie jednak tego faktu w aktach sprawy brak jest jakiegokolwiek dowodu, co czyni również wątpliwe ustalenia organów podatkowych co daty wniesienia odwołania przez skarżącą.

Zdaniem sądu, zebrany materiał dowodowy nie wskazuje jednoznacznie, że odwołanie skarżącej zostało wniesione dopiero w dniu 22 listopada 2013 r.

Sąd zaznaczył, że organ odwoławczy nie wystąpił do organu pierwszej instancji o wyjaśnienie, czy z informacji posiadanych przez ten organ wynika, iż zarejestrowane w ewidencji korespondencji odwołanie skarżącej rzeczywiście wpłynęło w dacie wskazanej na prezentacie i naklejce z kodem kreskowym, czy też zarejestrowano je później.

Sąd podkreślił, że wszelkie wątpliwości związane z kwestią terminowości wniesienia odwołania należy dokładnie wyjaśnić lub zinterpretować na korzyść strony (por. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2007 r., I SA/Wa 826/07, LEX nr 355325 i z dnia 18 września 2007 r., I SA/Wa 515/07, LEX nr 423995).

Zdaniem sądu, okoliczności wniesienia odwołania przez skarżącą wymagają wyjaśnienia. Organ nie jest uprawniony do domniemania, że nastąpiło uchybienie terminu przez skarżącą.

Po drugie, sąd zauważył, że zgodnie z art. 168 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm. – dalej: ord. pod.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 230), która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 16 marca 2010 r. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.

Podanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego, gdyż podpis warunkuje, że żądanie pochodzi od osoby określonej jako wnoszącej podanie. Brak podpisu strony wymaga wezwania do usunięcia tego braku. Gdy brak nie zostanie usunięty – nie można podania rozpoznać, tj. pozostawi się podanie bez rozpatrzenia.

W rozpatrywanej sprawie pismo wniesione przez skarżącą do organu podatkowego, opatrzone datą 21 listopada 2013 r. i zatytułowane "Odwołanie" nie zawiera własnoręcznego podpisu strony spełniającego wymagania wynikające z art. 168 § 3 ord. pod. Mimo to organ odwoławczy nie wezwał skarżącej, pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpoznania, do uzupełnienia braku, lecz odwołanie rozpoznał, stwierdzając jednocześnie uchybienie terminu do jego wniesienia, mimo że nie wywoływało ono skutków prawnych. Ta okoliczność zdaniem sądu powoduje konieczność wyeliminowania zaskarżonego postanowienia z obrotu prawnego.

5. Powyższy wyrok Samorządowe...

Logowanie
Pozostałe artykuły