Menu
Artykuły:  ORZECZNICTWO PODATKOWE
NSA: Montaż i wymiana bram garażowych ze stawką 8%

04.01.2018

Usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia NSA Ryszard Pęk, Sędzia WSA del. Maja Chodacka (sprawozdawca), Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3508/14 w sprawie ze skargi O. S.A. z siedzibą w S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz O. S.A. z siedzibą w S. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2015r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3508/14 ze skargi O. S.A. z siedzibą w S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014r., nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług - uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną w części uznającej stanowisko za nieprawidłowe oraz orzekł w przedmiocie kosztów postępowania.

1.2. Stan sprawy Sąd pierwszej instancji przedstawił następująco.

O. S.A. z siedzibą w S. złożyła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. We wniosku przedstawiła zdarzenie przyszłe, z którego wynikało, że sprzedaje klientom m.in. bramy garażowe na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej albo poza ich działalnością gospodarczą. Obecnie planuje rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o świadczone na rzecz Klientów usługi polegające na montażu u nich sprzedawanych przez siebie bram garażowych. W tym celu, spółka będzie zawierała z klientami umowy określające zakres prac wykonywanych przez spółkę. W przypadku nowych budynków będą to prace związane z wykończeniem garaży znajdujących się w bryle budynków mieszkalnych w zakresie zamontowania bram garażowych, z kolei w przypadku budynków wcześniej oddanych do użytku będą to prace remontowe polegające na usunięciu starej bramy, dopasowaniu otworu w budynku do nowej bramy oraz na montażu nowej bramy garażowej w garażu znajdującym się w bryle budynku mieszkalnego. Wartość świadczonej usługi będzie obejmowała m.in. koszt nabycia i transportu bramy garażowej z miejsca sprzedaży do miejsca montażu u klienta.

Na tle tak przedstawionych okoliczności sprawy spółka zapytała:

1. czy prawidłowe jest stanowisko, że w świetle art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011r. nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej: "ustawa o podatku od towarów i usług") usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym garażu, będą stanowiły odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT również w przypadku, gdy Spółka wlicza w koszt świadczonej usługi również koszty zakupu bramy garażowej i jej dostarczenia do Klienta?

2. czy prawidłowe jest stanowisko , że w świetle art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programom mieszkaniowym, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% podstawy opodatkowania?

Zdaniem spółki, prawidłowe jest stanowisko, że w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym garażu, będą stanowiły odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług - również w przypadku, gdy spółka wlicza koszt świadczonej usługi również koszty zakupu bramy garażowej i jej dostarczenia do klienta.

Ponadto w ocenie spółki w świetle art. 41 ust. 12 w zw. art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% podstawy opodatkowania.

1.3. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2014r. uznał stanowisko spółki za: prawidłowe – w zakresie uznania świadczenia polegającego na dostarczeniu i montażu bramy garażowej za odpłatne świadczenie usług i nieprawidłowe - w zakresie stawki właściwej dla świadczenia polegającego na dostarczeniu i montażu bramy garażowej.

W uzasadnieniu Minister Finansów stwierdził, że świadczenie spółki polegające na montażu bramy garażowej u klienta - w przypadku, gdy spółka wlicza w koszty świadczonej usługi również koszty zakupu bramy i jej dostarczenia - stanowi odpłatne świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem organu czynności będące przedmiotem wniosku, stanowiące usługi budowlano - montażowe polegające na montażu bramy garażowej w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, które nie są wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%. Do usług świadczonych przez spółkę ma zastosowanie stawka podstawowa w wysokości 23%.

 

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. ...

Logowanie
Pozostałe artykuły