Menu
Artykuły:  PODATKI KOWALSKIEGO
Korekta rocznego PIT. Informacje praktyczne

11.05.2017

W przypadku gdy podatnik stwierdzi, że w zeznaniu podatkowym popełnił błąd lub też nie skorzystał z przysługujących mu ulg, ewentualnie nie wskazał organizacji pożytku publicznego, której chciałby przekazać 1% swojego podatku, co do zasady może złożyć stosowną korektę.

Prawo to wynika z art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej O.p.), według którego jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Przez deklarację – w świetle Ordynacji podatkowej – rozumie się także zeznania, do których składania obowiązani są podatnicy, a więc też zeznanie roczne.
Skuteczne złożenie korekty zeznania rocznego – czyli takie, które wywoła zamierzone skutki podatkowe – uzależnione jest jednak od spełnienia konkretnych wymogów.

Uzasadnienie przyczyn korekty

Obecnie, a dokładnie od 1 stycznia 2016 r., korekta deklaracji nie wymaga już – tak jak to było w ubiegłych latach – dołączenia do niej pisemnego uzasadnienia jej przyczyn.

W jakim terminie można złożyć korektę zeznania rocznego?

Termin ten jest zależny zarówno od tego, kiedy upłynie termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z korygowanego zeznania, jak i od tego, czego dotyczy korekta.
Zgodnie z art. 70 § 1 O.p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Należy jednak pamiętać o tym, że bieg terminu przedawnienia może być np. przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. To może wydłużyć okres, w którym możliwe będzie dokonanie korekty.

Trzeba wiedzieć, że niektóre korekty nie wywołają skutków prawnych – nawet gdy nie dojdzie do przedawnienia albo prawo do złożenia korekty nie zostanie zawieszone – jeśli będą złożone po upływie określonego terminu. I tak, jeśli podatnik, który złożył zeznanie indywidualne, uzna, że miał prawo rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidz...

Logowanie
Pozostałe artykuły