Menu
Artykuły:  PISMA I WYJAŚNIENIA
Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych z wątpliwościami

09.01.2018

Przy stosowaniu nowo wprowadzonych przepisów przez podatników, którego rok podatkowy trwał do maja 2017 r., dopuszczalna jest pewna swoboda postępowania w zakresie wysokości dokonanego w danym roku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (w ramach obowiązującego limitu). Podatnik ma zatem możliwość wyboru, tj. może ująć kwoty odpisów amortyzacyjnych w kosztach uzyskania przychodów w zakończonym już roku podatkowym lub skorzystać w tymże roku z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego pomniejszonego o wysokość odpisów zaliczonych już do kosztów uzyskania przychodów w kolejnym roku podatkowym - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 17910 do ministra finansów w sprawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Szanowny Panie Ministrze!

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła możliwość jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych. W świetle art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej (Dz. U. 2017 poz. 1448) podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się po dniu 31 grudnia 2016 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosują przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

W tym miejscu rodzą się wątpliwości interpretacyjne, które najłatwiej zilustrować konkretnym przykładem. Nie jest do końca jasne, jak ma postąpić podatnik, którego rok podatkowy trwał od 01.06.2016 do 30.05.2017, w przypadku gdyby miał zamiar skorzystać z komentowanej jednorazowej amortyzacji w odniesieniu do środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł nabytego w styczniu 2017 r., który zaczęto amortyzować metodą liniową. Wydaje się, że w świetle przytoczonego przepisu podatnik taki mógłby dokonać jednorazowej amortyzacji opisanego fabrycznie nowego środka trwałego. Jednorazowy odpis musiałby zostać dokonany w roku podatkowym trwającym do 30.05.2017 (konieczna byłaby korekta deklaracji). Kwotę jednorazowego odpisu należałoby pomniejszyć o wartość odpisów dokonanych metodą liniową w roku podatkowym trwającym do 30.05.2017 oraz wartość odpisów, które podatnik zaliczyłby do kosztów podatkowych po tej dacie (dokonanych w kolejnym roku podatkowym od 01.06.2017 r.). Jednocześnie podatnik miałby pewną swobodę postępowania w zakresie odpisów dokonanych metoda liniową w kolejnym roku podatkowym (rozpoczętym po 30.05.2017). Odpisy takie mogłyby pozostać w kosztach uzyskania przychodów roku, którym ich dokonano, lub też zostać wyksięgo...

Logowanie
Pozostałe artykuły