Menu
Artykuły:  PISMA I WYJAŚNIENIA
Jednoczesna sprzedaż zwolniona i objęta obowiązkiem ewidencji w kasie fiskalnej

12.01.2018

Ewidencjonując w kasie fiskalnej czynności objęte obowiązkiem ewidencjonowania, i jednocześnie czynności zwolnione z tego obowiązku należy tak zorganizować sprzedaż, aby nie było wątpliwości, kiedy dokonuje się dostawy produktów zwolnionych, a kiedy przedmiotem dostawy są towary handlowe zakupione w celach handlowych.

(...)

Zdarzenie przyszłe

Prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie:

47.76.Z (Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach) – kod przeważający;

01.61.Z (Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną);

43.33.Z (Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian);

47.19.Z (Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach);

47.29.Z (Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach);

47.52.Z (Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach);

47.59.Z (Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach);

47.61.Z (Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach);

47.62.Z (Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach);

47.78.Z (Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach);

77.31.Z (Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych);

81.30.Z (Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni).

Działalność gospodarcza prowadzona jest od 7 lutego 2013 r. Formą opodatkowania działalności jest podatkowa księga przychodów i rozchodów przy zastosowaniu podatku liniowego (19%). Jest Pani czynnym płatnikiem podatku VAT w zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej i jednocześnie sprzedaje produkty zgodnie ze stawkami VAT, a sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych ewidencjonuje na kasie fiskalnej.

W ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zamierza Pani sprzedawać produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 sprzedaż produktów pochodzących z rolniczej działalności, własnej produkcji rolnej jest zwolniona z VAT (stawka „zw”). Ponadto w deklaracji VAT nie zamierza Pani ujmować sprzedaży z działalności rolniczej ze stawką „zw” – będzie ona jedynie ujęta w raporcie fiskalnym.

Planuje Pani, aby każdy klient otrzymywał paragon fiskalny, na którym szczegółowo będą wskazane zakupione przez nabywcę produkty. Ponadto przyszłe zdarzenie będzie jasno prezentowało wartość uzyskanych przychodów ze sprzedaży zarówno towarów opodatkowanych według obowiązujących stawek VAT oraz produktów ze stawką „zw”.

W tej chwili nie zamierza Pani sprzedawać innych produktów/usług z zastosowaniem stawki „zw”. Jedyną taką sprzedażą będzie sprzedaż pochodząca z produkcji własnej z działów specjalnych produkcji rolnej. Sprzedaż z działalności rolniczej nie będzie miała także wpływu na podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z działalności gospodarczej, gdyż będzie kwalifikowała się do działów specjalnych produkcji rolnej. Z tytułu działalności rolniczej zamierza Pani opłacać podatek od osób fizycznych na podstawie decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kościerzynie, który ustali wysokość miesięcznej zaliczki na podatek od osób fizycznych z działów specjalnych produkcji rolnej.

Decyzja zostanie wydana na podstawie wcześniej złożonej deklaracji służącej do określenia wymiaru zaliczek na podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6).

Pytanie i stanowisko podatnika

 

Czy można ewidencjonować na kasie fiskalnej jednocześnie sprzedaż opodatkowaną VAT z działalności gospodarczej pozarolniczej i sprzedaż z działalności rolniczej tych samych produktów, ale ze stawkami „zw”?

 

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z artykułem 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, można ewidencjonować na kasie fiskalnej jednocześnie sprzedaż opodatkowaną VAT z działalności gospodarczej pozarolniczej i sprzedaż z działalności rolniczej tych samych produktów, ale ze stawkami „zw”. Pani zdaniem, powołując się na ww. artykuł, nie będzie Pani również wykazywała sprzedaży ze stawką „zw” w podatkowych deklaracjach VAT-7. Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej ww. produktów będzie czytelnie rozgraniczone i nie zaburzy czystości zapisu dotyczącego sprzedaży w działalności gospodarczej. Będzie to jedynie zapis pomocniczy – informacyjny, umożliwiający ewidencjonowan...

Logowanie
Pozostałe artykuły