Menu
Artykuły:  PISMA I WYJAŚNIENIA
Dlaczego musimy kupować OC dla zarejestrowanego, choć nieużywanego pojazdu?

11.01.2018

Za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą podczas zatrzymania lub postoju - wyjaśnił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 14543 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie obowiązku wykupienia polisy OC, w przypadku czasowej rejestracji samochodu

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana Ministra w sprawie obowiązku wykupienia polisy OC, w przypadku czasowej rejestracji samochodu, który to problem został zgłoszony do mojego biura poselskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego objęty jest obowiązkiem wykupienia polisy OC.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, na właściciela pojazdu zostaje nałożona kara finansowa, która została uzależniona od wysokości płacy minimalnej brutto ustalonej przez rząd na dany rok kalendarzowy. W przypadku posiadaczy samochodów osobowych jest to maksymalnie 2-krotność pensji minimalnej, właściciele pojazdów ciężarowych mogą zapłacić do 3-krotności jej wartości, kierowcy motocykli i skuterów nie więcej niż jedną trzecią. Co do zasady kary nałożone na właścicieli pojazdów prezentują się następująco:

- samochody osobowe – 4.000,00 zł,

- ciężarówki, ciągniki samochodowe i autobusy – 6.000,00 zł

- pozostałe pojazdy – 670,00 kary.

(podana wysokość kar dotyczy roku 2017 - dop. red.)

Ponadto zaznaczam, iż wysokość przedmiotowych kar została uzależniona od długości przerwy w ciągłości ubezpieczenia. Kara za brak OC od 4 do 14 dni skutkuje nałożeniem kary w wysokości 50 % stawki wskazanej powyżej, natomiast kara za brak OC do 3 dni wynosi 20 % powyżej wskazanej stawki.

Czasowej rejestracji pojazdu, zgodnie z przepisem art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę właściciela pojazdu. Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się:

1. z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu,

2. na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia:

a. wywozu pojazdu za granicę,

b. przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c. przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,

d. na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań.

Czy ministerstwo nie uważa, że kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny są zbyt wysokie? Zwłaszcza, że przeważnie są nakładane na właścicieli, którzy w związku z brakiem możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdu, nie dopełnili obowiązku ubezpieczenia pojazdu niebędącego w użytku?

Czy obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia OC w dniu złożenia wniosku o czasową rejestrację pojazdu?

Zgłaszający: Agnieszka Ścigaj, Paweł Szramka

Data wpływu: 26-07-2017

Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację (nr 14543) Pani poseł Agnieszki Ścigaj oraz Pana posła Pawła Szramki w sprawie „obowiązku wykupienia polisy OC, w przypadku czasowej rejestracji samochodu”, która została przekazana do resortu finansów przez Ministerstwo Infrastruktury iBudownictwa, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Na wstępie należy wskazać na regulacje systemowe dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz na główny cel tego ubezpieczenia....

Logowanie
Pozostałe artykuły