Menu
Artykuły:  FIRMA I PRACOWNICY
BHP: Minimalne wymiary pomieszczenia pracy

14.11.2017

Jaka powinna być minimalna powierzchnia i wysokość pomieszczenia pracy?

Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).

Wysokość pomieszczenia pracy

Kwestie wysokości pomieszczenia reguluje § 20 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, zgodnie z którym wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:

  1. 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występuj...
Logowanie
Pozostałe artykuły