Menu
Artykuły:  FIRMA I PODATKI
Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT

11.01.2018

Podatnicy czynni VAT – najczęściej z branży handlowej – organizują nierzadko akcje promocyjne polegające na uzupełnianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpłatny. Akcja taka ma za zadanie zwiększyć sprzedaż poprzez zachęcenie do jej dokonania jak największej liczby klientów, których być może skłoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mogą to być również dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki będzie miłym uzupełnieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnością przyczynia się do zwiększenia poziomu sprzedaży, dobrego odbioru sprzedawcy wśród klientów. Zatem założony cel, czyli wspomaganie działalności firmy poprzez zwiększenie sprzedaży, jest w ten sposób realizowany.

Nieodpłatne przekazanie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) za przedmiot opodatkowania uznawana jest dostawa towarów przez którą rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Przepis art. 7 ust. 2 ww. ustawy za dostawę towarów uznaje również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników oraz wszelkie inne darowizny. Warunkiem opodatkowania w takiej sytuacji jest przysługiwanie podatnikowi, w całości lub w części, prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z kolei z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że zasadą w tym podatku jest prawo podatników do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro darmowe przekazanie stanowić ma zachętę do zakupu innych lub większej ilości takich samych towarów znajdujących się w ofercie handlowej podatnika stanowi to niewątpliwie czynność związaną z prowadzoną przez niego działalnością opodatkowaną. To z kolei daje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia gratisowo przekazywanych towarów.

W związku z takimi zapisami ustawy o VAT rzeczowa gratyfikacja nabywcy z tytułu dokonanego zakupu podatkowo w zakresie VAT obojętna nie będzie.

Przykład

Podatnik prowadzący sklep drogeryjny postanowił zainteresować klientów nową marką perfum. W tym celu rozpoczął akcję promocyjną polegającą na dodawaniu do zakupionych perfum tej marki gratisowej wody toaletowej.

W tym przypadku przekazanie gratisu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Podstawę opodatkowania stanowić będzie cena nabycia przekazywanej wody toaletowej, która winna zostać ustalona na dzień przekazania gratisu klientowi, czyli na moment dokonania dostawy. Podatek naliczony przy jej zakupie pozostaje do odliczenia. W związku z tym przedsiębiorca wydający gratisy swym klientom ma obowiązek wystawić wewnętrzną fakturę VAT, a następnie rozliczyć go z VAT należnym z tytułu sprzedaży swoich wyrobów i usług. Pomimo, że us...

Logowanie
Pozostałe artykuły