Menu
FIRMA I PRACOWNICY
11-04-2017  
11-04-2017ZUS. KAS i zmiany w świadczeniu chorobowym i macierzyńskim Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej od 1 marca 2017 r. więcej »
Więcej >>
04-04-2017  
04-04-2017ZUS o zaświadczeniu A1 Zaświadczeniem A1 potwierdzamy, któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba. Zaświadczenie może zostać wydane, jeśli spełnione są warunki wynikające z przepisów prawa unijnego. więcej »
Więcej >>
30-03-2017  
30-03-2017Ubezpieczenie wypadkowe. Jakie składki od kwietnia? W roku składkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2017 r.  wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalonych dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.  więcej »
Więcej >>
29-03-2017  
29-03-2017Ryczałt na samochód z paliwem czy bez? - fiskus nie zmienia zdania Pytanie: Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty użytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy itd.? więcej »
Więcej >>
17-03-2017  
17-03-2017Czy w delegacji pracownik zawsze pozostaje do dyspozycji pracodawcy? W wyroku z 4 lipca 1978 r., I PR 45/78, Sąd Najwyższy potwierdził, że w czasie podróży pracownik nie świadczy pracy i nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy, chyba że wykonuje w jej trakcie pracę. Kolejny istotny wyrok to wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 1979 r., I PRN 30/79, stanowiący, że w czasie podróży służbowej czas przejazdu pracownika do miejsca delegowania i z powrotem nie jest z reguły czasem pracy i dlatego za taki czas nie przysługuje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie. więcej »
Więcej >>
14-03-2017  
14-03-2017ZUS: Ogólny schemat kontroli płatników składek Co sprawdza ZUS  ZUS ocenia, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. W szczególności sprawdza, czy:  prawidłowo zgłosili oni do ubezpieczeń społecznych: siebie, swoich pracowników iinne osoby, które powinni zgłosić do tych ubezpieczeń,  rzetelnie i prawidłowo obliczają, potrącają i opłacają składki i inne należności, które pobiera ZUS,  odpowiednio ustalają uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,  prawidłowo wypłacają świadczenia i dokonują rozliczeń, które są z nimi związane,  w terminie i prawidłowo opracowują wnioski o emerytury i renty,  właściwie wystawiają zaświadczenia i zgłaszają dane dla celów ubezpieczeń społecznych.  Jeśli płatnik składek zalega z ich opłatą, ZUS może również sprawdzić jego majątek. więcej »
Więcej >>
09-03-2017  
09-03-2017Prawo pracy. Premie i nagrody dla pracowników Nagrody i premie są dosyć popularnymi świadczeniami dla pracowników, jednak w wielu przypadkach są ze sobą mylone. Nagroda jest świadczeniem w pełni uznaniowym, tymczasem premia uzależniona jest od spełnienia wymiernych przesłanek. więcej »
Więcej >>
03-03-2017  
03-03-2017Aktualizacja programu Płatnik: Zmiana opisu kodu i wprowadzenie nowego kodu przyczyny wyrejestrowania Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe przepisy, które zmieniają opis kodu tytułu ubezpieczenia 11 34. Dodają też nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego - 800: więcej »
Więcej >>
01-03-2017  
01-03-2017Wspólnik spółki z o.o. a podleganie pracowniczym ubezpieczeniom społecznym Jednoosobowa spółka z o.o. nie może być pracodawcą wspólnika będącego równocześnie członkiem zarządu tej spółki (wyjątkiem może być zatrudnienie niepolegające na kierowaniu bądź prowadzeniu spraw spółki). Prawidłowość takiego stanowiska Zakładu została potwierdzona w jednolitym orzecznictwie Sądu Najwyższego. W szczególności wskazać należy tutaj wyroki: więcej »
Więcej >>
23-02-2017  
23-02-2017Umowy zlecenia i umowy o dzieło a ubezpieczenia społeczne Tytuły do ubezpieczeń społecznych określone są w obowiązujących przepisach. Tytułem takim jest m.in. wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. więcej »
Więcej >>
16-02-2017  
16-02-2017Urodzenie dziecka a prawo do urlopu Z jakich urlopów mogę skorzystać w związku z urodzeniem dziecka? więcej »
Więcej >>
09-02-2017  
09-02-2017Okulary ochronne i szkła korekcyjne a przychód pracownika Czy koszt szkieł korekcyjnych, w które będą wyposażone okulary ochronne, będzie stanowił przychód pracownika i będzie podlegał opodatkowaniu? więcej »
Więcej >>
08-02-2017  
08-02-2017Świadczenie przedemerytalne dla osoby uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy Wymogi, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne, a wcześniej uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, określa ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 170, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o świadczeniach przedemerytalnych. więcej »
Więcej >>
03-02-2017  
03-02-2017Parametry i wskaźniki 2017: Pracownik Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: więcej »
Więcej >>
26-01-2017  
26-01-2017ZUS IWA tylko do końca stycznia 31 stycznia 2017 r. upływa termin składania Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA za rok 2016. więcej »
Więcej >>